Ons kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf de Berenboot heeft tot doelstelling om kwalitatief goede dagopvang te bieden aan kinderen van 6 weken tot 4 jaar, waarvan de ouders of verzorgers overdag niet in staat zijn om hun kinderen op te vangen. Dit in een omgeving waarin de kinderen zich samen met leeftijdsgenootjes en onder leiding van gediplomeerde medewerkers kunnen ontplooien. Wij proberen om een verzorging te bieden volgens de in Nederland geldende normen en waarden.

Pedagogisch beleid
Kinderdagverblijf de Berenboot staat voor het bieden van veiligheid, geborgenheid en gezelligheid. Hierbij zijn de volgende vier opvoedingsdoelen van belang:

1. Emotionele Veiligheid
2. Sociale Competentie
3. Persoonlijke Competentie
4. Overdracht van normen en waarden

Het pedagogisch beleid gaat over alle formele en informele afspraken die gezamenlijk continuïteit geven aan de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen. De persoonlijke en gezamenlijke werkstijl van de groepsleiding ontwikkelt zich volgens deze uitgezette koers. Door vanuit een lijn te werken, ontstaat er samenhorigheid in het team. Dit biedt de kinderen structuur, duidelijkheid en vertrouwen.

Het pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf de Berenboot is samen met de oudercommissie uitgewerkt. Indien u geïnteresseerd bent in ons pedagogisch beleidsplan dan kunt u een kopie inzien op het kinderdagverblijf.

Eten, Drinken en Verschonen
Voor luiers, brood, fruit, melk, sap en dagelijks verse warme maaltijden zorgt het kinderdagverblijf. De kosten hiervoor zijn in de tarifering opgenomen. Babyvoeding, speciale- of afwijkende voeding dient u zelf mee te nemen.

Medicijngebruik
Moet uw kind tijdens de opvang door een arts voorgeschreven medicijnen hebben, dan moet u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de groepsleiding. In overleg wordt dan bepaald of en hoe dat het beste kan worden geregeld. De Berenboot wordt hierbij gehouden aan de wet BIG. (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) In deze wet is vastgelegd welke regels gelden voor de medicijntoediening en wie medische handelingen mogen uitvoeren en onder welke voorwaarden.

Leidsters
Bij kinderdagverblijf de Berenboot zijn op alle vier de groepen (bij een bezetting van meer dan 50%) altijd 2 gediplomeerde leidsters aanwezig. Aan stagiaires wordt de gelegenheid gegeven om in het kader van hun opleiding ervaring op te doen als groepsleidster. Zij zijn er niet als vervangende, maar als bijkomende kracht.

Oudercommissie
De Berenboot heeft op iedere locatie een oudercommissie waarin 1 ouder uit elke groep zitting heeft. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders door advies te geven over zaken zoals voeding, veiligheid , gezondheid, hygiëne, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, openingstijden, kwaliteit en prijswijzigingen. Heeft u vragen over de oudercommissie of wilt u contact met hen opnemen dan kunt u de contactgegevens bij ons opvragen.

De Groepen
De Berenboot heeft 6 groepen, te weten:

De Ukkepukkies (locatie Koolpad):
Babygroep van maximaal 9 kinderen in de leeftijd van 6 weken tot ongeveer 1,5 jaar.

De Wijsneusjes (locatie Koolpad):
Verticale groep van maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 3 jaar.

De Boefjes (locatie Koolpad):
Verticale groep van maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 3 jaar.

De Brakkies (locatie Koolpad):
Drie plus groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar.

De Bengeltjes (Locatie Deken Dr. Dirckxweg):
Verticale groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 2 - 2,5 jaar.

De Rakkertjes (Locatie Deken Dr. Dirckxweg):
Groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 - 2,5 tot 4 jaar.