Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepaling
In deze voorwaarden en de op basis hiervan te sluiten overeenkomst kinderopvang, wordt verstaan onder:

De Berenboot: Kinderdagverblijf De Berenboot;

Contractant: de ouders waarmee de overeenkomst kinderopvang wordt aangegaan;

Ouders: de ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) van het op De Berenboot geplaatste kind;

Werkdag: alle dagen van de week met uitzondering van de zaterdag en de zondag en algemeen erkende feestdagen;

Dagdeel: tenzij anders bepaald, de ochtend of middag van een werkdag, hetzij van 07.00 uur tot 13.00 uur, hetzij van 12.15 uur tot 19.00 uur.

Kindplaats: een of meer dagdelen per week kinderopvang bij De Berenboot. Onder een volledige kindplaats wordt verstaan tien dagdelen per week kinderopvang.

Opvang: De professionele opvang en verzorging die vereist is voor een kind van 6 weken tot 4 jaar.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake kinderopvang en alle aanbiedingen gericht op het tot stand brengen van zodanige overeenkomsten, door ons aangegaan met, resp. gedaan aan derden.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten
1.    Overeenkomsten worden eerst van kracht na wederzijdse ondertekening van de door De Berenboot opgestelde schriftelijke overeenkomst.
2.    De contractant dient de door De Berenboot opgestelde schriftelijke overeenkomst binnen 14 dagen na verzending door De Berenboot, ondertekend te worden geretourneerd, bij gebreke waarvan De Berenboot gerechtigd is de overeenkomst als niet tot stand gekomen te beschouwen.        

Artikel 4: Inhoud en duur van de overeenkomsten
1.    De Berenboot stelt aan de contractant overeengekomen kindplaatsen ter beschikking voor opvang van kinderen. Voor plaatsing geldt een minimale afname van 2 dagdelen per kind per week.
2.    De Berenboot kan een aangemeld kind weigeren te plaatsen indien dat kind naar algemeen aanvaarde maatstaven, in verband met medische of andere bijzondere indicaties, in aanmerking dient te komen voor bijzondere, gespecialiseerde kinderopvang.
3.    Tenzij anders is overeengekomen, wordt elke overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 3 maanden, ingaande op het in de overeenkomst kinderopvang vermelde tijdstip. Opzegging is voor beide partijen zonder opgave van reden mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient te geschieden per brief met ontvangstbevestiging.

Artikel 5: De tarieven m.b.t. de kinderopvang
1.    Voor de geboden kinderopvang is een betaling verschuldigd aan De Berenboot. De Berenboot factureert de verschuldigde bedragen vooraf per maand. Betaling geschiedt uitsluitend d.m.v. automatische incasso.
2.    De Berenboot behoudt zich het recht voor om in verband met de maatschappelijke prijsontwikkelingen over te gaan tot aanpassing van de tarieven. Deze aanpassing zal tenminste drie maanden voor de ingangsdatum schriftelijk aan de contractant worden medegedeeld.
3.    Vanaf het moment dat De Berenboot BTW-plichtig wordt, zal BTW  worden doorberekend.
4.    Voor de krachtens de overeenkomst kinderopvang beschikbaar gestelde kindplaats, ongeacht of deze slechts voor een deel of in het geheel niet wordt benut, is de contractant de betaling verschuldigd.
5.    Indien de kinderopvang binnen 2 maanden voor de overeengekomen plaatsing wordt opgezegd, is de contractant aan De Berenboot verschuldigd het overeengekomen tarief over 2 maanden. Bij de ontvangst van een opzegging van de plaatsing meer dan 2 maanden voor de     overeengekomen ingangsdatum van de plaatsing, is de contractant een bedrag van € 450,=  aan annuleringskosten aan De Berenboot verschuldigd.

Artikel 6: Betalingscondities
1.    Betaling van de factuur dient zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de contractant van rechtswege, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Indien is overeengekomen dat de betaling in termijnen dient te geschieden, is de contractant zonder sommatie of ingebrekestelling in verzuim indien betaling niet uiterlijk op de in de overeenkomst aangegeven vervaldagen heeft plaatsgevonden.
2.    In geval van verzuim van de contractant in het vorige lid bedoeld, treden de navolgende gevolgen in:
a.) De openstaande vordering zal worden verhoogd met € 5,= administratie- en herinneringskosten.

b.) De Berenboot is gerechtigd de vordering uit handen te geven waarbij de   kosten daarvan ten laste van de contractant zullen worden gebracht. Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom, met een minimum van € 30,=. Een en ander onverminderd het recht terzake nakoming-vorderen zonder ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 7: Reclames
Eventuele vragen over of bezwaren tegen een factuur van De Berenboot moeten binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk aan De Berenboot kenbaar worden gemaakt, zonder dat overigens de betalingsverplichting wordt opgeschort. Bij het verstrijken van de genoemde termijn geldt de factuur als onvoorwaardelijk geaccepteerd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
De Berenboot heeft een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten. De Berenboot sluit iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, door wie ook ingesteld en voor welke schade ook, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt gedekt door genoemde verzekeringen en daadwerkelijk door de assuradeuren zal worden vergoed.

Artikel 9: Geschillen
Op deze algemene voorwaarden, de overeenkomst van kinderopvang en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze voorwaarden, de overeenkomst van de kinderopvang en/of de uitvoering daarvan ontstaan, worden door een bevoegd rechter beslecht.

1 november 2015